โครงการแหลมผักเบี้ย

มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยทาง บริษัท เรเวนิว เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นผู้จัดทำ “Touch Screen Kiosk Application” วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ นิเวศวิทยาของนกในแหลมผักเบี้ย และผลประโยชน์จากระบบนิเวศป่าชายเลนต่อชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชน ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจ