579874

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัทเรเวนิว เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้มีโอกาสจัดทำระบบเปิดงานด้วยระบบสัมผัส ให้แก่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคาร 5 ชั้น เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา