Reference | InfoExpress Digital Signage

วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ Digital Signage

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ร่วมกับบริษัท Revenue Express จัดทำวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ Digital Signage ของ Info Express เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อ Digital Signage เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน

และวีดีโอแนะนำ Touch Screen Kiosk Application โครงการแหลมผักเบี้ย ของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สามารถเลือกรับชมได้จาก playlist ด้านมุมซ้ายบน)