Product | InfoExpress Digital Signage

Kiosk

ตู้ Kiosk (Kiosk Information) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการรวบรวมข้อมูลขององค์กร หรือบริษัทไว้เพื่อบริการให้กับลูกค้า หรือกับพนักงานของบริษัท ตู้ประชาสัมพันธ์นี้จะให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ที่สนใจได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ การใช้งานของตู้ประชาสัมพันธ์จะช่วยบริการให้กับผู้ที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด และยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร หรือบริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น งานประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลเป็นแผนที่อาคาร การนำไปใช้เป็นระบบบัตรคิว การชำระค่าบริการต่างๆ เป็นต้น  

บทบาทสำคัญของตู้ Kiosk  นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อองค์กร  นอกจากสามารถแสดงผลที่ต้องการนั้น ยังสามารถเชื่อมต่อระบบ Internet ได้อีกด้วย รวมไปถึงสามารถทำงานแบบ Interactive  กับทางผู้ใช้อีกด้วย