Reference

InfoExpress Digital Signage

วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ Digital Signage

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ร่วมกับบริษัท Revenue Express จัดทำวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์

Digital Signage ของ Info Express เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อ Digital Signage เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน